110 lat Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego

Regulamin uczestnictwa w Gali Jubileuszowej - 110 lat Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego

§1. Postanowienia wstępne

1.    Niniejszy Regulamin określa warunki uczestnictwa w „Gali Jubileuszowej - 110 lat Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego”, która odbędzie się w dniu 8 grudnia 2018 r. w Warszawie, zwanej dalej „Konferencją”.

2.    Konferencja organizowana jest przez Wydawnictwo Czelej Sp. z o.o. z siedzibą w Lublinie, ul. Skrajna 12-14, NIP 712-24-12-888 zwane dalej „Organizatorem”.

3.    Oficjalny serwis internetowy Konferencji znajduje się pod adresem: www.110ptp.pl

4.    Konferencja ma charakter zamknięty i nie stanowi imprezy masowej w rozumieniu Ustawy z dnia 23 marca 2009 roku o bezpieczeństwie imprez masowych (Dz. U. 2009 rok numer 62, poz, 504 z późn. zm.).

§ 2. Ubezpieczenie i odpowiedzialność

1.    Organizator nie ubezpiecza i nie ponosi odpowiedzialności za mienie oraz rzeczy Uczestników, które zostaną uszkodzone, utracone, skradzione lub zgubione, oraz za szkody wyrządzone przez Uczestników jak również spowodowane siłą wyższą. Powyższe nie dotyczy odpowiedzialności za szkody umyślnie spowodowane przez Organizatora.

2.    Niezależnie od podstawy prawnej, w żadnym przypadku Organizator nie będzie odpowiedzialny za utratę zysków, utratę danych, oprogramowania, jak również ich przywrócenie do stanu poprzedniego, skutki przerwania prowadzenia działalności gospodarczej. Uczestnicy ponoszą pełną odpowiedzialność materialną za dokonane przez siebie zniszczenia zarówno na terenie obiektu, w którym prowadzone są jakiekolwiek działania związane z Konferencją.

3.    Uczestnicy Konferencji są zobowiązani przestrzegać zasad bezpieczeństwa, przepisów BHP i PPOŻ obowiązujących na terenie obiektu, w którym organizowany jest Konferencja.

4.    Zabronione jest filmowanie i nagrywanie bez zgody Organizatora.

5.   Zgłoszenie uczestnictwa jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na nieodpłatne przeniesienie na Organizatora autorskich praw majątkowych wynikających z Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 roku (Dz. U. 2006 roku, Nr 90, poz. 631 z późn. zm.) do zdjęć, nagrań wykonanych podczas Konferencja z utrwalonym wizerunkiem Uczestnika bądź jego reprezentantów i na wykorzystanie ich w ewentualnych materiałach promocyjnych, referencyjnych, naukowych czy edukacyjnych w tym publikowanych także na stronach internetowych Organizatora lub podmiotów zależnych, z poszanowaniem obowiązujących przepisów i bez dodatkowego wynagrodzenia dla organizatora.

6.    Ustalenie powyższe dotyczy sytuacji, gdy Uczestnik bądź jego reprezentant zostanie sfotografowany lub sfilmowany wraz z innymi osobami biorącymi udział w Konferencja w trakcie swoich aktywności oraz wtedy gdy Uczestnik bądź jego reprezentant dobrowolnie wyraził zgodę na udzielenie filmowanego wywiadu bądź pozowanie do zdjęcia.

7.    Zgoda na wykorzystanie wizerunku może zostać w każdym czasie odwołana, z zastrzeżeniem, że cofnięcie zgody nie obejmuje materiałów reklamowych, promocyjnych i marketingowych wyemitowanych przed dniem cofnięcia niniejszej zgody.

8.    Udział osób uczestniczących w poszczególnych elementach programu Konferencji może być sprawdzany i monitorowany np. poprzez sprawdzanie listy obecności, identyfikatorów lub z wykorzystaniem systemów elektronicznych.

9. Wstęp na wystawę firm farmaceutycznych mają tylko osoby, które są uprawnione do wystawiania recept lub osoby prowadzące obrót produktami leczniczymi. Ze względu na bezpieczeństwo uczestników oraz wystawców organizatorzy zobowiązani są do egzekwowania okazywania identyfikatorów.


§ 3. Dane osobowe i pliki cookies

Zasady przetwarzania danych osobowych i wykorzystywania plików cookies zostały opisane w Polityce prywatności dostępnej pod adresem: 110ptp.pl/privacy 


§ 4. Postanowienia końcowe

1.    Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania Konferencji, jak również zmiany jego terminu, miejsca lub poszczególnych punktów programu Konferencja bez podania przyczyny.

2.    W takim przypadku Uczestnikom zwrócona zostanie cała należność wpłacona tytułem udziału Uczestnika w Konferencji w terminie 30 dni od podjęcia decyzji o odwołaniu.

3.    Uczestnikom nie przysługują w stosunku do Organizatora jakiekolwiek roszczenia odszkodowawcze związane z odwołaniem Konferencji, zmianą jego terminu, miejsca lub poszczególnych punktów programu Konferencji.

4.    Uczestnicy są zobowiązani zapoznać się z niniejszym Regulaminem.

5.    Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 5.10.2018 r.